Organizing Committee:

  General Chairs:
 • Yang,Guang-Hong; China
 • Yang, Dan; China
  General Co-Chairs:
 • Li, Zhengguo; Singapore
 • Song, Yongduan; China
 • Xu, Xinhe; China
  Special and Invited Session Chair:
 • Lin, Zongli; USA
  Invited Session Co-Chair:
 • Lv, Jinhu; China
 • Ren, Wei; USA
  Special Session Co-Chair:
 • Wang, Yahui; China
 • Xue, Dingyu; China
 • Zhao, Yong; China
  Interactive Session Chair:
 • Jing, Yuanwei; China
  Local Arrangement Chairs:
 • Cao, Hongwu; China
 • Xiang, Hong; China
 • Lin, Jingdong; China
  Treasurers:
 • Li, Shuhua; China
 • Xie, Wenxiang; Singapore
  International Liaisons:
 • Cai, Wenjian; Singapore
 • Luo, Fanglin; Singapore
 • Liu, Lu; Hong Kong, China
  Publication Chairs:
 • Cao, Hongwu; China
 • Zhu, Xing; Singapore
  Publicity Chair:
 • Jiang, Lijun; Singapore
 • Zhang, Jingbing; Singapore
 • Wang, Yuan; USA
  Secretary:
 • Teng, Rong; China
 • Yan, Yan; China
 • Su, Xiaojie; China
 • Chen, Jiawei; China