Organizing Committee:

  General Chairs:
 • Wang,Fuli; China
 • Yang,Guang-Hong; China
  General Co-Chairs:
 • Tang, Lixin; China
 • Xu, Xinhe; China
  Special and Invited Session Chair:
 • Lin, Zongli; USA
  Invited Session Co-Chair:
 • Zhai, Guisheng; Japan
  Special Session Co-Chairs:
 • Wang, Yahui; China
 • Xue, Dingyu; China
 • Zhao, Yong; China
  Interactive Session Chair:
 • Jing, Yuanwei; China
  Local Arrangement Chair:
 • Cao, Hongwu; China
  Treasurers:
 • Li, Shuhua; China
 • Xie, Wenxiang; Singapore
  International Liaison:
 • Li,Zhengguo; Singapore
  Publication Chairs:
 • Cao, Hongwu; China
 • Zhu, Xing; Singapore
  Publicity Chairs:
 • Wang, Yuan; USA
 • Zhang, Jingbing; Singapore
  Secretaries:
 • Teng, Rong; China
 • Yan, Yan; China